เครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูง

1.เครื่อง X-Ray Fluorescence Spectrometer (XRF) ใช้ตรวจจำแนกอัญมณีสังเคราะห์กับอัญมณีธรรมชาติ ตรวจสอบการปรับปรุงคุณภาพในอัญมณีบางชนิดและตรวจสอบธาตุองค์ประกอบเพื่อบอกแหล่งกำเนิดของอัญมณี เป็นต้น


2.เครื่อง UV-Vis-NIR Spectrophotometer ใช้ตรวจสอบอัญมณีที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพด้วยความร้อน เช่น ทับทิม แซปไฟร์ ตรวจจำแนกอัญมณีสังเคราะห์กับอัญมณีธรรมชาติ ตรวจสอบแหล่งกำเนิดของอัญมณี ตรวจสอบการปรับปรุงคุณภาพในอัญมณีบางชนิด และตรวจสอบความเป็นธรรมชาติของสีเพชร เป็นต้น


3.เครื่อง Portable Fourier Transform Infrared Spectrometer (FT-IR) ใช้ตรวจจำแนกอัญมณีสังเคราะห์และอัญมณีธรรมชาติตรวจสอบการปรับปรุงคุณภาพในอัญมณีบางชนิด เช่น หยกอัดโพลิเมอร์ และมรกตเพิ่มความใส ด้วยน้ำมันหรือโพลิเมอร์ เป็นต้น


4.เครื่อง Portable Laser Raman Spectroscope (Raman) ใช้ตรวจสอบจำแนกชนิดของอัญมณีอย่างรวดเร็ว เช่น อัญมณีในตัวเรือน ตรวจสอบการปรับปรุงคุณภาพในอัญมณีบางชนิด เป็นต้น


Close

ตรวจสอบใบรับรอง

Verify A Report