อุปกรณ์ที่ใช้ในการจำแนกชนิดของอัญมณี

5. เครื่องตรวจวิเคราะห์การดูดกลืนแสงของธาตุที่เป็นองค์ประกอบในอัญมณี (Spectroscope)

ใช้ในการตรวจวิเคราะห์การดูดกลืนแสงของธาตุที่เป็นองค์ประกอบในอัญมณีที่มีผลต่อแสงขาว (Visible light)

 

Close

ตรวจสอบใบรับรอง

Verify A Report