อุปกรณ์ที่ใช้ในการจำแนกชนิดของอัญมณี

2. เครื่องตรวจวิเคราะห์ดัชนีหักเหของอัญมณี (Refractometer)

ใช้ในการตรวจวิเคราะห์ดัชนีหักเหของอัญมณี โดยอัญมณีแต่ละชนิดจะมีค่าดัชนีหักเหเฉพาะ

 

Close

ตรวจสอบใบรับรอง

Verify A Report