อุปกรณ์ที่ใช้ในการจำแนกชนิดของอัญมณี

3. เครื่องตรวจวิเคราะห์ภาพทางแสงของผลึกอัญมณี (Polariscope)

ใช้ในการตรวจวิเคราะห์ภาพทางแสงที่เกิดขึ้นจากการผ่านแสงโพลาไรท์เข้าไปในอัญมณี เพื่อตรวจสอบการเดินทางของแสงและสรุปข้อมูลเกี่ยวกับระบบผลึกของอัญมณี

 

Close

ตรวจสอบใบรับรอง

Verify A Report