อุปกรณ์ที่ใช้ในการจำแนกชนิดของอัญมณี

4. เครื่องตรวจวิเคราะห์สีแฝด (Pleochroism) ของอัญมณี (Dichroscope)

ใช้ในการตรวจวิเคราะห์สีที่เกิดขึ้นจากการเดินทางของแสงในผลึกที่แตกต่างกัน ซึ่งผลึกอัญมณีที่มีการดูดกลืนแสงของแต่ละแกนที่ไม่เหมือนกันจะให้สีที่ต่างกัน

 

Close

ตรวจสอบใบรับรอง

Verify A Report