ดร.สุรินทร์ อินทะยศ

ตำแหน่ง: คณบดีคณะอัญมณี
การศึกษา: Ph.D (Gemology)
ความเชี่ยวชาญ: ธรณีวิทยา

ดร.นันทรัตน์ บุนนาค

ตำแหน่ง: อาจารย์คณะอัญมณี
การศึกษา: Ph.D (Gemology)
ความเชี่ยวชาญ: ธรณีวิทยา

นายอัครเดช ฐิศุภกร

ตำแหน่ง: อาจารย์คณะอัญมณี
การศึกษา: B.Sc. (Gems and Jewelry), A.G.
ความเชี่ยวชาญ: การวิเคราะห์อัญมณี การประเมินคุณภาพเพชร

นางทิชากร จิรอัคคกุล

ตำแหน่ง:นักวิทยาศาสตร์/นักอัญมณีศาสตร์ คณะอัญมณี
การศึกษา: B.Sc. (Gems and Jewelry), FGA, HRD
ความเชี่ยวชาญ: การวิเคราะห์อัญมณี

นางสาวหงส์ฤทัย หอมขจร

ตำแหน่ง:นักวิทยาศาสตร์/นักอัญมณีศาสตร์ คณะอัญมณี
การศึกษา: B.Sc. (Gems and Jewelry), FGA, HRD
ความเชี่ยวชาญ: การวิเคราะห์อัญมณี

นายณัฐพล ตันกำเนิดไทย

ตำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์ คณะอัญมณี
การศึกษา: B.Sc. (Gems and Jewelry)
ความเชี่ยวชาญ: การวิเคราะห์อัญมณี


Close

ตรวจสอบใบรับรอง

Verify A Report