ข่าวประชาสัมพันธ์

Green Sapphire เผาใหม่ (Lead Glass)


           ห้องปฏิบัติการได้วิเคราะห์ พลอยเขียวส่อง (Green Sapphire)  ที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพโดยเผาแก้วตะกั่ว ซึ่งพบเห็นได้ไม่มาก โดยใช้เครื่องมือขั้นสูง EDXRF วิเคราะห์ปริมาณธาตุตะกั่ว ที่จะพบในพลอยเขียวส่องเม็ดนี้

images by free.in.th

images by free.in.th

วันที่ 26/04/2013

Close

ตรวจสอบใบรับรอง

Verify A Report