แนะนำบริการ

การให้บริการของห้องปฏิบัติการตรวจสอบอัญมณีมีดังต่อไปนี้

  • » การตรวจวิเคราะห์จำแนกอัญมณีธรรมชาติ สังเคราะห์ และเลียนแบบ
  • » การตรวจสอบการปรับปรุงคุณภาพของอัญมณี
  • » บริการตรวจวิเคราะห์อัญมณีด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูง

การรายงานผล

รายงานผลการตรวจวิเคราะห์ แสดงผลดังนี้

1. รายงานผลการตรวจสอบแบบย่อพร้อมรูปถ่ายอัญมณี
ในใบรับรองประกอบด้วยรายละเอียดพื้นฐานของการตรวจวิเคราะห์อัญมณี ชื่อ น้ำหนัก ขนาด รูปถ่ายอัญมณี ระบุชนิดของอัญมณี และสามารถบอกได้ว่าเป็นอัญมณีธรรมชาติหรืออัญมณีสังเคราะห์


ตัวอย่างรายงานผลการตรวจสอบแบบย่อพร้อมรูปถ่ายอัญมณี


2. รายงานผลการตรวจสอบด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูงแบบย่อพร้อมรูปถ่ายอัญมณี
ในใบรับรองประกอบด้วยรายละเอียดพื้นฐานของการตรวจวิเคราะห์อัญมณี ชื่อ น้ำหนัก ขนาด รูปถ่ายอัญมณี พร้อมการตรวจสอบด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูงเพื่อบอกการปรับปรุงคุณภาพในพลอยบางชนิด เช่น การปรับปรุงคุณภาพในหยก การระบุชื่อทางการค้าของพลอยชนิด “พาราอิบา ทัวร์มาลีน” เป็นต้น


ตัวอย่างรายงานผลการตรวจสอบด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูงแบบย่อพร้อมรูปถ่ายอัญมณี


3.รายงานผลการตรวจสอบแบบเต็ม
ในใบรับรองประกอบด้วยรายละเอียดพื้นฐานของการตรวจวิเคราะห์อัญมณี ชื่อ น้ำหนัก ขนาด รูปถ่ายอัญมณี พร้อมการตรวจวิเคราะห์แบบละเอียดเรื่องการปรับปรุงคุณภาพด้วยความร้อนในพลอยบางชนิด และมีนักอัญมณีศาสตร์ ๒ คน ลงนามรับรองการตรวจสอบ


ตัวอย่างรายงานผลการตรวจสอบแบบเต็ม


Close

ตรวจสอบใบรับรอง

Verify A Report