อุปกรณ์ที่ใช้ในการจำแนกชนิดของอัญมณี

6. เครื่องชั่งน้ำหนักในอากาศและน้ำ (Hydrostatic balance)

ใช้ในการตรวจวิเคราะห์ค่าความถ่วงจำเพาะของอัญมณี ซึ่งอัญมณีแต่ละชนิดจะมีค่าความถ่วงจำเพาะเฉพาะตัว

 

Close

ตรวจสอบใบรับรอง

Verify A Report