อุปกรณ์ที่ใช้ในการจำแนกชนิดของอัญมณี

1. กล้องจุลทรรศน์สองตาพร้อมต้นกำเนิดแสงแบบ Darkfield illumination

ใช้ในการตรวจวิเคราะห์มลทินที่อยู่ในอัญมณี เพื่อจำแนกอัญมณีธรรมชาติกับอัญมณีสังเคราะห์

 

Close

ตรวจสอบใบรับรอง

Verify A Report