เกี่ยวกับเรา : Burapha Gemological Laboratory; BGL

          ในปีพุทธศักราช 2537 มหาวิทยาลัยบูรพา จัดตั้งภาค วิชาวัสดุศาสตร์ – เทคโนโลยีอัญมณี ขึ้นโดยสังกัดกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และเริ่มรับนิสิตรุ่นแรกตั้งแต่ปีการศึกษา 2538 ต่อมามหาวิทยาลัยมีนโยบายขยายโอกาสทางการศึกษาไปยังภูมิภาคของรัฐบาลโดยการจัดตั้งวิทยาเขตแห่งใหม่ขึ้น ณ จังหวัดจันทบุรี โดยให้ชื่อว่า มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสารสนเทศจันทบุรี ในปีพุทธศักราช 2539 ในขณะเดียวกันได้จัดตั้งวิทยาลัยอัญมณีขึ้น ณ วิทยาเขตสารสนเทศจันทบุรีอีกด้วย ต่อมาภายหลังมหาวิทยาลัยได้เปลี่ยนชื่อ จากมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสารสนเทศจันทบุรี เป็น มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2552 จนถึงปัจจุบัน และให้เปลี่ยนชื่อจากวิทยาลัยอัญมณีเป็นคณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี โดยคณะอัญมณีมีภารกิจหลักในการผลิตบัณฑิต หลักสูตร วท.บ(อัญมณีและเครื่องประดับ) หลักสูตร บธ.บ(ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ) และหลักสูตร ศป.บ. (การออกแบบเครื่องประดับ)


          นอกเหนือจากการผลิตบัณฑิต คณะอัญมณียังเล็งเห็นถึงความสำคัญในการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน ซึ่งนับว่าเป็นหนึ่งในสี่ของภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย

          จังหวัดจันทบุรีซึ่งเป็นที่ตั้งของวิทยาเขตมีชื่อเสียงในด้านการค้าขายอัญมณีมายาวนาน และเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้จังหวัดจันทบุรี คงไว้ซึ่งเป็นศูนย์กลางที่สำคัญในการค้าขายพลอย สร้างความมั่นใจในการซื้อขายอัญมณี คณะอัญมณีจึงได้จัดตั้งศูนย์บริการตรวจวิเคราะห์อัญมณีสำหรับบุคคลทั่วไปแห่งแรกขึ้น โดยใช้ชื่อว่าห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา (Burapha Gemological Laboratory; BGL) ณ อาคารจันเจมส์ 189 ถ. ศรีจันทร์ ต. วัดใหม่ อ.เมือง จ. จันทบุรี เพื่อบริการตรวจวิเคราะห์อัญมณีสำหรับบุคคลทั่วไป เปิดบริการทุกวันเสาร์ เวลา 10.00-17.00 น. เริ่มเปิดบริการครั้งแรกในวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2545 ต่อมาได้มีการจัดตั้งห้องปฏิบัติการอัญมณีเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งแห่งขึ้นที่สมาคมผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับ จังหวัดจันทบุรี เปิดบริการทุกวันศุกร์ เวลา 10.00-17.00 น. เริ่มเปิดบริการครั้งแรกในวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2551 จนถึงปัจจุบัน

Close

ตรวจสอบใบรับรอง

Verify A Report